Beleidsplan

Beleidsplan 2021


De vereniging heeft als doelstelling de belangen te behartigen van de Stichting Museum Broeker Veiling en de Stichting de Geestman.


Deze doelstelling wordt nagestreefd middels:

  • het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het museum;

  • het verschaffen van financiële steun middels projecten aan de stichtingen;

  • een klankbord zijn voor het museum: wat leeft er bij de achterban en in de samenleving;

  • de promotie van het museum;

  • het stimuleren van schenkingen en legaten.


Het beleid is erop gericht minimaal 1.000 vrienden te hebben die de jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de vereniging vast te stellen minimale bijdrage betalen.